Astle

write to Astle 13.1.1803
Probably Thomas Astle DNB 1735-1803