Day, Thomas

SOCIETY FOR CONSTITUTIONAL INFORMATION:  founder member 1780 address Stapleford Abbott, nr Aybridge Essex
Thomas Day DNB 1748-1789 / will PCC 1790 Stapleford Abbott, Essex